Ordenances fiscals
01-Impost sobre Béns Immobles.
02-Impost sobre vehicles de tracció mecànica
03-Impost sobre construccions, instal.lacions i obres
04-Impost sobre l'increment de valor dels terrenys
05-General reguladora de contribucions especials
06-Taxa per la llicència d'autotaxi
07-Taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme
08- Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals
10-Taxa per prestació de serveis en cementiris locals,conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter l
11- Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subminist
12- Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública
13-Impost Activitats Econòmiques
14-Taxa per expedició de documents administratius
16-Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals,
17-Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrreg
18- Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa
19-Taxa per parades, barraques, casetes de venda - vigent 05062012
20-Taxa per la instal·lació de portades , aparadors i vitrines i per la instal·lació d'anuncis que ocupen el domini
21-Taxa per utilització de les dependències municipals per la celebració de qualsevol tipus d'actes
22-Taxa per prestació de serveis en la piscina municipal, zona esportiva i altres anàlegs
23-Taxa per subministrament d'aigua _modificacio vigent 110713_
25-Preu públic per la prestació de serveis recreatius _modificacions vigent 8 de maig de 2012_
26-Preu public per publicacions
27-Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció integral de l 'administració municipal en les activitats i ins
28- Taxa per la prestació de serveis en l'escola bressol
29-Taxa per concessió de llicències i control de la publicitat dinàmica
30-Ordenança reguladora del preu públic per la prestació de serveis en la Piscina Municipal.
31-Taxa per l'obertura de sondatges o rases en terrenys d'ús públic.
32-Taxa serveis assistencials
33-Taxa per utilització privativa de bústies de recollida de correspondencia, de titularitat municipal
34- Ordenança reguladora dels preus públics: Activitats educatives programa educació a temps complert