Juntes de govern

La Junta de Govern Local és un òrgan col•legiat del govern municipal que, en els municipis de menys de 5.000 habitants, existirà quan així ho disposi el Reglament orgànic o ho acordi el Ple. Serà presidit per l’Alcalde/essa, i estarà integrat per un nombre de regidors no superior al terç del nombre legal dels membres corporatius, nomenats i separats lliurement per aquell, donant-ne compte, posteriorment, al Ple.

Per acord del Ple de la Corporació de data 22 de juny de 2015, es va resoldre que l’organització municipal quedava complementada amb la Junta de Govern, i per mitjà del Decret d’Alcaldia, núm. 135, de 25 de juny de 2015, es regula la seva composició i es delega les competències de l’Alcaldia.

Règim de sessions

La Junta de Govern funciona en règim de sessions ordinàries, que se celebren el primer i tercer dimarts de cada mes,  a les vuit del vespre; i extraordinàries i extraordinàries urgents quan així ho convoca l’Alcaldia.

Composició


La Junta de Govern està presidida per la Sra. Alcaldessa i integrada pels següents regidors:

- Sr. Lluís Martinez Vallejo, 1er Tinent d’Alcalde.
- Sr. Jordi Calsina Jodas, 2n. Tinent d’Alcalde
- Sra. Neus Palacios Ferrer, 3era Tinent d’Alcalde

Hi son convidats, amb veu però sense vot, els següents regidors:

- Sr. Ferran Valdés Berlanga
- Sr. Fèlix Enrich Puig


Competències

Correspon a la Junta de Govern l’assistència a l’Alcaldia en l’exercici de les seves atribucions, així com aquelles que han estat delegades per l’Alcaldia:

a) L’assistència permanent a l’Alcalde en l’exercici de les seves atribucions.
b) Les atribucions, que aquesta Alcaldia de forma expressa delega, i que a continuació s’expressen, d’acord amb l’article 21 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local, modificada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, i l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refòs de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya:
• Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals.
• Desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el Pressupost aprovat, que inclou: autoritzar, disposar i reconèixer obligacions, mitjançant l’aprovació de factures i certificacions que corresponguin, amb pressupost major de 500 € i dins els límits de la seva competència, sense perjudici de la facultat que es reserva l’Alcaldia en relació a:
1. Reconeixement (fase O) de les obligacions mensuals, que corresponguin a contractes de serveis i de consultoria i assistència, en virtut d’un contracte aprovat,
2. Autorització, disposició i reconeixement (fase ADO) d’obligacions corresponents a despeses per subministraments de serveis d’energia i telefonia, publicacions oficials, despeses de notaries i registre de la propietat.
• Aprovar l’oferta d’ocupació pública d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel Ple, aprovar les basses de les proves per seleccionar el personal i per als concursos de provisió de llocs de treball.
• Les aprovacions dels instruments de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al Ple, així com l’aprovació dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.
• Acordar les sancions del personal de tota la corporació, llevat de la separació del servei dels funcionaris de la Corporació i l’acomiadament del personal laboral.
• Aprovar els instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i projectes d’urbanització.
• Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o les infraccions de les ordenances municipals, llevat dels casos en què la facultat s’atribueixi a altres òrgans.
• Contractacions, concessions i convenis de tota classe quan l’import de la despesa que comporten no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del Pressupost, incloses les de caràcter plurianual quan la seva duració no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi el percentatge indicat, referits als recursos ordinaris del Pressupost del primer exercici ni la quantia assenyalada.
• Acceptacions de subvencions, en tant en quan la quantia dels compromisos o de l’aportació municipal resti dintre de la quantia assenyalada en el punt anterior.
• Aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per la seva contractació o concessió i estiguin previstos en el Pressupost.
• L’adquisició de bens i drets quan el seu valor no superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del Pressupost, així com l’alienació del patrimoni que no superi el percentatge indicat en els següents supòsits:
1. La de bens immobles, sempre que estigui prevista en el Pressupost.
2. La de bens mobles, menys els declarats de valor històric o artístic quina alienació no estigui prevista en el Pressupost
• Concedir llicències, llevat que les lleis sectorials atribueixin aquesta facultat expressament al Ple.
• Concessió de subvencions o distribució de les quantitats consignades al Pressupost per aquesta finalitat.
c) Les altres atribucions que expressament li atribueixin les lleis i que la legislació assigna al municipi i no atribueixi a altres òrgans municipals.
Els acords que s’adoptin per delegació s’entendran dictats per aquesta Alcaldia com a titular de la competència originària, a la qual s’haurà de mantenir informada de l’exercici de la delegació, i seran immediatament executius i presumptament legítims.


Actes de les sessions de la Junta de Govern Local

Les actes de les sessions de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar no poden ser objecte de publicació, a excepció dels acords adoptats per delegació del Ple de la Corporació, no només pels requeriments derivats de la normativa de protecció de dades, respecte aquelles parts de les actes que continguin dades de caràcter personal, sinó també per les previsions de la normativa de règim local respecte el caràcter no públic de les sessions d’aquest òrgan, i per tant vulneraria la legislació vigent.

 
Data i hora de la darrera actualitzaciò
12:53  |  17-05-16
  • Recomana el contingut