Ple municipal

Ple de la Corporació

El Ple de la corporació està format pel consistori municipal. És un òrgan col·legiat necessari del govern municipal integrat per l’alcalde i tots els regidors, i també compta amb l’assistència de la secretària-interventora de l’ajuntament.
 

Règim de sessions

El Ple funciona en règim de sessions ordinàries, extraordinàries i extraordinàries urgents.
• Les sessions ordinàries són aquelles que tenen una periodicitat preestablerta
•Les sessions extraordinàries les convoca l’alcalde amb aquest caràcter i sense cap periodicitat.
•Les sessions extraordinàries urgents són aquelles que, per la urgència de l’assumpte a tractar no permeten que la sessió sigui notificada en el termini mínim previst per la llei.

Composició

El Ple està constituït per tres grups municipals: PSC (6 regidors), PDECAT (3 regidors) i ERC (2 regidors)
 

Competències

Corresponen al Ple, com a òrgan executiu, l’exercici de les següents competències d’acord a l’article 22 de LRBRL i l’article 32 de TRLMRLC
• Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
• Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; l’alteració del terme municipal; la creació o la supressió de municipis i d’entitats d’administració descentralitzada; d’òrgans desconcentrats; l’alteració de la capitalitat del municipi, el canvi de nom del municipi o de les entitats esmentades i l’adopció o la modificació de la bandera, l’ensenya o l’escut.
• L’aprovació inicial del planejament general del municipi i l’aprovació que posi fi a la tramitació dels plans i altres instruments d’ordenació previstos en legislació urbanística, així com els convenis que tinguin per objecte l’alteració de qualsevol de dits instruments.
• Aprovar el reglament orgànic i les ordenances.
• Crear I regular òrgans complementaris.
• Determinar els recursos propis de caràcter tributari. Aprovar i modificar els pressupostos, disposar despeses en els assumptes de la seva competència i aprovar i modificar els comptes.
• Aprovar les formes de gestió dels serveis I els expedients de municipalització.
• Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions publiques.
• Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i restants administracions publiques.
• Aprovar la plantilla del personal i la relació dels llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el nombre i el règim del personal eventual.
• Exercir les accions judicials i administratives i la defensa de la Corporació en les matèries de competència plenària.
• Declarar la lesivitat dels actes administratius emanats dels òrgans de l’ajuntament.
• Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
• La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada dels quals, en cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost llevat que les de tresoreria, que li correspondran quan import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior, tot això de conformitat amb el que disposa de Llei reguladora de les hisendes locals.
• Les contractacions I les concessions de tota mena quan el seu import superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, I en qualsevol cas, els 6.010.121,04 euros, i també els contractes i les concessions plurianuals quan la seva durada sigui superior a quatre anys i els plurianuals de menor durada quan l’import acumulat de totes les seves anualitats superi el percentatge indicat referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici i, en tot cas, quan sigui superior a la quantia assenyalada en aquesta lletra.
• L’aprovació dels projectes d’obres I serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos.
• L’adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en tot cas quan sigui superior a 3.005.060,52 euros, i també les alienacions patrimonials en els supòsits següents: Quan es tracti de béns immobles o de béns mobles que estiguin declarats de valor històric o artístic, i no estiguin previstes en el pressupost. Quan estant previstes en el pressupost superin els mateixos percentatges i quanties indicats per a les adquisicions de béns.
• Les altres que han de correspondre al ple, pel fet que llur aprovació exigeix una majoria qualificada.
• Les altres que expressament li atribueixin les lleis.
Correspon igualment al ple la votació sobre la moció de censura a l’alcalde I sobre la qüestió de confiança plantejada per aquest mateix, tot el qual es regeix pel que disposa la legislació electoral general.

Reunions

El Ple de l’Ajuntament de Castellbell I el Vilar celebra les sessions ordinàries dins dels deu últims dies del mes de febrer, abril, juny, agost, octubre I desembre, a les vuit del vespre.

Darrera actualització: 18.01.2019 | 09:04
Darrera actualització: 18.01.2019 | 09:04