11- Drets econòmics i règim de dedicació:

(Sessió del Ple de data 22 de juliol de 2015)

Els càrrecs que seguidament es diran han de realitzar les seves funcions en règim de dedicació parcial, establint una dedicació del 80% a les tasques pròpies del càrrec i havent de tenir una presència efectiva mínima en l’Ajuntament de 30 hores setmanals.

Càrrec: Alcaldia–Presidència, que ocupa la Sra. Montserrat Badia i Moreno.

 

Els membres de la Corporació han d’exercir els seus càrrecs en règim de dedicació parcial. Les retribucions que a continuació es relacionen es percebran en catorze pagues, dotze corresponents a les diferents mensualitats de l’any i dels dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre, i es donen d’alta en el règim general de la Seguretat Social, assumint la Corporació el pagament de les corresponents quotes empresarials.

 

El càrrec d’ Alcaldia – Presidència, percebrà una retribució anual bruta de 32.000€.

 

 

A GRUPS MUNICIPALS I ASSISTÈNCIES A SESSIONS

Es van aprovar les següents dotacions econòmiques als grups municipals que integren la Corporació municipal, a percebre mensualment:

  • Component Fix: per cada grup municipal: 45’00€.
  • Component Variable: per cada membre: 37’00€.

 

Es van establir, de conformitat amb l’establert a l’article 75.3 de la LRBRL i article 13.6 del ROFRJEL, les següents assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats que es diran, a percebre per els/les Regidors/es que no tinguin dedicació exclusiva ni parcial, de la següent forma:

 

  • Per assistència a les sessions de la Junta de Govern, 300’00€.

En cap cas la suma anual per indemnització per assistència de cada regidor a aquest òrgan col·legiat podrà ser superior a 7.200€.

 

  • Per assistència a les sessions del Ple de la Corporació:

Portaveus de grups municipals: 50’00€.

Resta de regidors: 30’00€.

  • Per assistència a la Comissió Especial de Comptes i Comissions Informatives: 30’00€. 

 

  • Per assistència a la Mesa de Contractació Permanent: 30’00€.
  • Per assistència de la Junta de Portaveus: 30’00€.

Darrera actualització: 25.04.2018 | 12:54