09- Mesa de Contractació

La mesa de contractació permanent tindrà per objecte l’estudi i proposta de les adjudicacions d’obres, subministraments i serveis que es duguin a terme en aquest mandat. Estarà formada per:

 

President/a

L’Alcaldessa: Maria Montserrat Badia i Moreno.

Suplent: Els tinents d’alcalde per ordre establert per a les tinences d’Alcaldia.

 

Vocals membres electes

  • 2 membres del grup muncipal del PSC-PM: Sr. Fèlix Enrich Puig i Sr. Jordi Calsina Jodas.
  • 1 membre del grup municipal de CIU.
  • 1 membre del grup municipal de ERC-AM.

Vocals tècnics

  • Mireia Tudela Torrens, Àrea de Territori i Urbanisme, o persona en qui delegui.
  • Manel Tribaldos Cruz, Àrea de Territori i Urbanisme, o persona en qui delegui.
  • Maria Ubach i Fuentes, secretària – interventora, o persona en qui delegui.

 

Secretari/a

  • Anna Serran i Camats, funcionària de l’Ajuntament, o persona en qui delegui.

Darrera actualització: 25.04.2018 | 12:53