07- Delegacions als Regidors i Regidores

En virtut del Decret núm 126, es va delegar en favor dels regidors/es de cada àrea, les atribucions d’administració, direcció i gestió dels assumptes propis de cada regidoria, i en conseqüència atorgar-li les atribucions genèriques de caràcter no resolutori, que a continuació s’indiquen:

  • Coordinació, direcció i gestió de la Regidoria.
  • Tramitació dels expedients administratius referits a matèries de la regidoria.
  • Elaboració de programes, plans, estudis en relació amb les matèries de cada regidoria.
  • Signatura de documents de tràmit que no suposin resolucions administratives i que siguin necessaris per a dur a terme la gestió efectiva de la Regidoria.
  • La convocatòria de reunions de treball relacionades amb la gestió de la regidoria.
  • Qualsevol altra actuació que sigui necessària per la total eficàcia i execució de la gestió de la Regidoria.

Es va delegar, també, en el Regidor de Seguretat i prevenció, l’atribució de la resolució dels expedient sancionadors per infraccions a l’Ordenança General municipal de circulació de vehicles de Castellbell i el Vilar.

 

Les atribucions delegades s’hauran d’exercir en els termes i dins dels límits d’aquesta delegació, no sent susceptible de ser delegades pels seus titulars en un altre òrgan o Regidor. Les resolucions que s’adoptin per delegació s’entendran dictades per aquesta Alcaldia, com a titular de la competència originària.

Darrera actualització: 25.04.2018 | 12:52